How to say “Although …” sentence pattern in Chinese

Some Chinese sentence patterns are straightforward translation of the equivalent counterpart in English. There are not many variations for this kind of translation. Once you learned it once, you can use it in any context.

Today we’ll learn one sentence pattern of this kind in this Learn Chinese online lesson. Before we get into the core content, let’s have a quick review of the new words that you need to know first:

 jǐn guǎn  réng rán  hái shi
[hanzi]尽管[/hanzi] (although) [hanzi]仍然[/hanzi] (still) [hanzi]还是[/hanzi] (still)
 bù huì mǎi bàofēngyǔ
[hanzi]不会[/hanzi] (won’t) [hanzi]买[/hanzi] (buy) [hanzi]暴风雨[/hanzi] (storm)
 yǐ jīng shī bài
[hanzi]已经[/hanzi] (already) [hanzi]失败[/hanzi] (fail) [hanzi]次[/hanzi] (times)
 kē xué jiā  jiān chí  shí yàn
[hanzi]科学家[/hanzi] (scientist) [hanzi]坚持[/hanzi] (insist) [hanzi]实验[/hanzi] (experiment)
 zhēn shí  gǎn jué  gào su
[hanzi]真实[/hanzi] (real, true) [hanzi]感觉[/hanzi] (feelings) [hanzi]告诉[/hanzi] (tell)

 

Done? OK, let’s move on. The following example sentence is a typical “although” pattern in English:

“Although she likes the book, she won’t buy it.”

To translate it into Chinese, the first thing that we need to find out is the equivalent Chinese word for keyword “although”. Luckily there is a word with exactly the same meaning in Chinese:

尽管 jǐnguǎn

Normally, “尽管” will be working with “仍然 réng rán” or “还是 hái shi” to form the complete although pattern sentence. “仍然” or “还是” means “still” when they are used individually. This is a big difference between English and Chinese. In English, you usually don’t need any other words to help “although” to express the twist. But in Chinese, you usually do need another word to help “尽管” to complete the twist. “尽管” can also be used together with “ yě” in this kind of sentence. However, sometimes, “尽管” can also be used on its own.

Now let’s translate the example sentence into Chinese using the word combinations we just mentioned above:

jǐnguǎn tā xǐhuan zhè běn shū, tā háishi bùhuì mǎi de.

尽管她喜欢这本书她还是不会买的.

 

jǐnguǎn tā xǐhuan zhè běn shū, tā réngrán bùhuì mǎi de.

尽管她喜欢这本书她仍然不会买的.

Or simply take “还是” or “仍然” out. In this sentence, it still works!

jǐnguǎn tā xǐhuan zhè běn shū, tā bùhuì mǎi.

尽管她喜欢这本书她不会买.

 

Please pay attention to which position “还是” and “仍然” was placed in the sentence. It has to be before verb and after “who”:

 + 还是 + 不会买的

 

Let’s practice a bit more:

jǐnguǎn míngtiān yǒu bàofēngyǔ, bàba háishi yào qù shàngbān.

尽管明天有暴风雨爸爸还是要去上班.

Although it’s going to have storm tomorrow, Dad will still go to work.

 

jǐnguǎn yǐjīng shībài le hěn duōcì, kēxuéjiā réngrán zài jiānchí zuò shíyàn.

尽管已经失败了很多次科学家仍然在坚持做实验.

Although he has failed for so many times, the scientist still persists on doing his tests.

 

jǐnguǎn tā ài tā, tā háishi méiyǒu bǎ zìjǐ de zhēnshí gǎnjué gàosu tā.

尽管他爱她他还是没有把自己的真实感觉告诉她.

Although he loves her, he just can’t tell her his true feelings.

Is it clear to you now? Welcome to have my face to face lesson on http://www.verbling.com/teachers/dawei  ! 🙂

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

您正在使用您的 WordPress.com 账号评论。 注销 /  更改 )

Twitter picture

您正在使用您的 Twitter 账号评论。 注销 /  更改 )

Facebook photo

您正在使用您的 Facebook 账号评论。 注销 /  更改 )

Connecting to %s